Asztalos (Pfeiffer) Sándor (1892-1978) emlékezetből írt naplója

Bevezetés (AGy)

Nagypapa 1892-ben született Békésen.

Azért kellett emlékezetből újraírnia a naplóját, mert az eredeti feljegyzések Budapest ostroma alatt, 1944-45-ben a Ráth György utca 18. alatti lakásukkal együtt elégtek.

Amilyennek én ismertem őt, ahhoz képest meglepő különbségek: Nóták, berúgás, biciklizés.

Két szöveg párhuzamosan: Az egyik egy olvasmányos elbeszélés, de ez nem öleli fel a teljes időszakot, ebből kimaradnak esztendők. A másik egy táblázatos, minden évről egy lap, minden hónapról néhány sor, és ebbe beírva az események. Mivel ez az utóbbi a teljesebb, ezért ezt is leírtam, legfeljebb azokat az eseményeket hagyva ki belőle, amelyek az előbbiben is egyértelműen szerepelnek. Azokat a szavakat, amelyeket egyáltalán nem tudtam kibetűzni, "..."-tal jelöltem. Azokat a neveket, amelyeket én úgy olvastam, ahogy leírtam, de nem tudtam azonosítani, "(?)"-lel jeleztem.

A szöveg végére illesztettem a nóták kezdősorait. Befejezésként néhány név magyarázatát próbáltam megadni.

És következzen maga a napló:

Kocsin mentünk Békésre. "Nad víz az, Keresztmama."

Talán 1897. november-december. Nagyváradon Z. Béla bácsiéknál, ott is aludtunk, alma volt árpában eltéve a szobában. Huzella boltban söréteket csentem, vissza kellett vinni.

1898. (?) szeptember 7. Marciháza. Összetörtem az ujjamat a kukoricamorzsolóval. Mentem ki a tanyára, 5 szem szilvám volt, elvesztettem a harisnyakötőm. Ida néni tanított írni. Kis hegyesfülű fekete kutya. Göttler Ábrahám, Csibulás Tógyer, Blaga Karácsony

1899. tél, Békés ..... II. oszt. egyér pennát, egyér irkát.

"Éljen közt a kis nép magzatja ..." kép a kis szobában. Angol képek a fürdőházban és a budiban.

1900. Még Marciházán laktunk, Mariska és én Békésen jártunk iskolába. Én a III. osztályba jártam Varga Sándor konrektor elébe a régi gimnázium épületébe. Pajtásaim közül csak Kiskéri Bandira emlékszem. Mariska a polgári iskolába járt, és délutánonként Gáthy nénitől tanult zongorázni. Még most is a fülemben van a skálázás a délután csendjében, amit ezenkívül csak a pék dudálása szakított meg, mire Nagymama kinyitotta az utcai ablak kis nyíló szárnyát, és megvette 1 hatosért az uzsonnára szánt kifliket (7 db-ot adott a pék 20 fillérért, jó ropogósat). A nyarat Marciházán töltöttem, erre már nem emlékszem. Ősszel megint kezdődött az iskola, a IV-ikben Nagy Elek rektor úr volt a tanítóm, rideg, úrgyűlölő ember, nem sok jó emlékem van róla. Nagy, hosszúszárú pipából pipált az órák alatt, és nem kímélte a nádpálcát. Én voltam az egész osztályban jóformán az egyetlen nadrágos fiú, a többiek paraszt- és iparosgyerekek voltak.

Ennek az évnek az őszén hagyta abba Édesapám a marciházi gazdálkodást, ahol Kövér Imre bácsitól bérelt 1000 holdat, azt hiszem 7-8 éven át, de nem nagy anyagi sikerrel. Beköltöztek ők is Békésre, és Apa átvette a soványháti saját földünk kezelését (ez kb. 200 kishold volt, egyik tanya régi Asztalos birtok volt, a másik Konkoly-féle föld, ezt úgy tudom, már Édesanyám férjhezmenetele után vették). Apáék laktak a békési öreg ház kapufelőli 2 szobájában, Nagymama Kereszttel pedig a Wielandék felé eső szobákban. Karácsonyra megkaptam a "Hős fiúk" c. könyvet, gyermekkorom egyik legkedvesebb olvasmányát (1848/49. szab. harc ifjúsági regénye, írta Rákosi Viktor).

1900. április: glikkerezés?, Kiskéri B, Varga S. konrektor úr. Május: majális a Vashalomban, Nina néni, Gáthy néni, zongoraórák, skála, zsindelyfaragás, új bicska. Június: Nagymamával szőlőskert. Július: utolsó marciházi nyár, Tenke, uzsonna a jegyzőéknél, bőrös kávé, Cséffa, vonatra felugrás, Czapik V, "A fonóba szól a nóta ...". Szeptember: IV. osztályba jártam, Nagy Elek rektor úr elébe, a régi kollégiumban. November: Lévay kántornak fahordás, 3 Kr négyünknek, Háló f. stb, ... cukor, betegség. December: Házak ragasztása színes kartonból. Karácsony: "Hős fiúk", bicikli.

1901. Végeztem tovább a IV. osztályt nem túl nagy sikerrel, a tanítóm nem volt velem megelégedve, a parasztgyerekek sokkal jobban tudtak számolni és magolni, mint én. Emlékszem egy Nyilas(?) nevű fiúra, pompás fejszámolónak tartottam, a legkomplikáltabbnak tűnő szorzásokat (pl. kétjegyű szám szorzása 3 jegyűvel) fejben, gyorsan végezte, és a Zsoltárokat mind kívülről tudta. Engem ezek a dolgok (abban az időben) nem túlságosan érdekeltek, szerettem olvasni, ház modelleket ragasztani, bicskával zsindelyeket faragni, meg főleg biciklizni. Szánthó Dezső keresztapámtól kaptam Karácsonyra egy 3 kerekű biciklit, ezen közlekedtem nemcsak a kertben és az udvaron, de - szerencsétlenségemre - az utcán is, úgyhogy a tanítóm is többször meglátott. Mikor aztán nem tudtam a leckémet, szólt Apának, hogy én sokat biciklizem, és nem tanulok eleget, és Apa eltiltott a biciklizéstől. Ez olyan fájdalmat okozott nekem, hogy még ma is fáj, ha rágondolok. Azért letettem a vizsgát, hogy milyen eredménnyel, arra már nem emlékszem.

Ezen a tavaszon próbáltam először dohányozni, a Nagymama készletéből elcsent szivarra gyújtottam rá, amit Dezső keresztapa és Farkas Pepi bácsi számára tartott a háznál, sőt még egy cseréppipát is vettem magamnak, persze nem ízlett, csak gyerekes csínytevés volt az egész.

Emlékszem, koratavasszal egy nap Apa kivitt a tanyára, és lőttünk egy szalonkát, élénken előttem van ma is, milyen furcsának találtam, hogy a belei tartalmát is megsütötték és feltálalták. Ricinusmag evés!

A szomszédban laktak a Banner fiúk és Márky Gyurka, ezekkel sokat voltunk együtt, bár jóval idősebbek voltak nálam, de azért leereszkedtek hozzánk. Mariska volt inkább korban hozzájuk való. Másik szomszédunk Kratochwill Gyula bácsi volt, aki a nővérével, Róza nénivel lakott. Még egy barátomra emlékszem, Wagner Lacira, aki a W. néni - Nagymama barátnőjének - unokája volt, de még gyerekkorában meghalt. Tánciskolába jártunk a Bérház nagytermébe Mariskával.

A nyár egy részét talán kinn töltöttük a tanyán, erre már nem tudok visszaemlékezni, de augusztus végén vagy szeptember legelső napjaiban beköltöztünk Csabára, ahol Apa a Békésmegyei Gazd. Egyesület titkári állását foglalta el. A mostani Irányi utcában vettünk ki egy 3 szobás lakást, szemben az állami népiskolával. Uhrin Pálnak hívták a ház tulajdonosát, azok is ott laktak az udvarban, bal szomszédunk Patay nevű gazda volt. A mi átmenetelünk a nagy fekete hintóban történt, este indultunk el (miért, ma már nem tudom), és a lovak meg is bokrosodtak ott, ahol az út a Körös gátjával összeér.

Ekkor íratott be Édesapám az I. gimnáziumba, nagy szívszorongással léptem be a gimnázium kapuján, ez akkor nekem óriás környezetváltozást jelentett a békési elemi iskola után. Kaptam rajztáblát, fejes vonalzót, háromszögeket (csupa új, de titokzatosságában is csábító holmi számomra), latin, természetrajz, földrajz, stb. könyvet. Mikor az első tanítási nap eljött, nehogy valamit elmulasszak, az összes könyvemet, füzetemet, rajztáblát és vonalzókat a hónom alá vettem, és úgy mentem a gimnáziumba, ami szerencsére nem volt messze. Útközben egy magas, barátságos, nagyorrú bácsi szólított meg, és még talán segített is a könyveket vinnem. Utóbb kiderült, hogy ez Rell tanár úr volt, aki szintén ott lakott a közelben. Az első fiúk, akikkel megismerkedtem, Haan Albert, Stojanovits Lajos, Gally Gyuri és Rosenthal Bandi voltak, de azért én nagyon idegenül éreztem magam köztük, mert ők már az elemiből ismerték egymást. Osztályfőnökünk Magyar József volt, akitől azonban szeptember végén átvette az osztályt Székely Vilmos, aki aztán 8 éven át volt az osztályfőnök. Latint és magyart tanított, derék, kipödrött Vilmos császár bajuszú jóvágású fiatalember volt, de a gyerekekkel nem nagyon tudott bánni. Kissé gúnyolódó természete miatt, szeretett a gyerekeknek gúnyneveket adni, amit aztán a többiek átvettek tőle. Ez nem igazi pedagógia. Ezenkívül nagy nőbarát hírében állt, amit a gyerekek hamarosan észrevettek, emiatt igazán tekintélye nem igen volt. Egész másképp tudott a gyerekekkel bánni Jéger József, aki a természetrajzot és földrajzot tanította. Rajta mindjárt észrevettük, hogy szívvel-lélekkel tanár, és úgy szerettük, hogy tűzbe mentünk volna érte. Az első természetrajz órát azon kezdte, hogy kivett a zsebéből egy hatost, és Gally Gyurit leküldte a piacra, hogy hozzon a kofától érte diót és szilvát, ezekről kezdett el magyarázni. Szétvágta a diót, megmagyarázta a belsejét, beszélt a csontárokról, stb, és a végén szétosztotta a gyümölcsöket a gyerekek között. Hihetetlen tehetsége volt ahhoz, hogy a gyerekek nyelvén tudjon beszélni, a tréfálkozásában sem volt semmi bántó, csak szeretni lehetett az "öreg Pafot", így hívtuk, mert nagy vadász volt, és szívesen beszélt a vadászkalandjairól is. Egyik legkedvesebb gyerekkori emlékeim közé tartoznak az ő órái. A számtant Groó Vilmos tanította, szórakozott, ideges, de alapjában véve jószívű ember, vele sok dolgom volt azután is, a későbbi években. Rajztanárunk Zvarinyi Lajos volt, szigorú, szúrós fekete szemű tanár, minden kedélyesség nélkül, de ő is nagyon jó és derék magyar ember volt, amint később rájöttem. Ő tartotta a szépírás órákat is. A tornatanár Csakányi(?) Károly volt, elég üres, könnyelmű és nem túl finom ember, valódi tornatanár. Nekem nem volt előtte nagy becsületem, mert gyenge voltam a tornában. Az énektanár Gally János evangélikus tanító volt, ő tartotta az egyházi énekórákat délutánonként, durva, bárdolatlan ember volt, sok jó emlékem nincs róla. Vallástanárunk dr. Daxer Henrik, száraz német teológus, hozzá sem fűzött semmi melegebb érzés. A kiejtése is erősen németes volt, és nem tudott a gyerekek lelkéhez közel férkőzni.

Én nagy szorgalommal és ambícióval fogtam a tanuláshoz, mindig pontosan megtanultam a leckét, és az órákon feszülten odafigyeltem. Meg is lett az eredmény, mert amikor novemberben az első intőkonferencia volt, az osztályból hárman, Haan Albert, Pfitzner Rudi meg én dicséretet kaptunk. Úgy Apának, mint Anyának ezzel nagy örömet okoztam, és kiköszörültem a negyedik elemiben a parasztfiúk között szerzett csorbákat. Így el is telt az ősz, eljött a Karácsony, és vége lett az esztendőnek is. A szomszéd lakásban laktak Abéd(?) Márton járásbíróék, fiatal házaspár, az asszony különösen Miklóst és Pistit szerette és kényeztette. Emlékszem, csinos fekete, barna bőrű fiatalasszony volt. Karácsony és Újév között átmentünk Békésre Nagymamáékhoz, ekkor kezdtem bélyeget gyűjteni, még ma is emlékszem egy lepedőnyi nagy perzsa bélyegre, 15-ös szám volt ráírva, talán valamelyik Banner fiútól kaptam.

1901. március: Kis Kelemen története. A tanyán szalonkát lőttünk Apával. Április: "Mokandah" (Beniczky Irma: Mokandah vagy a fiatal indián főnök) Gyurka könyvei, Wagner Laci. Május: Buzi Eszti vekkerórája, egyiptomi álmoskönyve, 2 kr-os pipa, biciklizéstől eltiltás (Nagy E), tánciskola, "Mit szól mindehhez ön ...", "Özvegy vagyok, özvegy ...", nagy jégeső, "A jó házassághoz nem kell hozomány". Június: "Lent a falu végén ...", "Nádfedeles kis házikóm ..." Augusztus: Ricinusmag evés, Gyurka - Jancsi. Szeptember: A hó első napjaiban beköltöztünk Csabára, az Irányi utcai Uhrin-féle házba, első napok a gimnáziumban, rajztábla, Rell, Patay gyerekek, nagyliget, Gally M, csorvási őszibarack, Lujza néni. Öreg Jéger természetrajz óra, szilva, dió, (7. isk. törvény olvasás). október: Latin szószedet Albertnak. November: Dicséret a tan. konferencián (Albert, Pfitzner R-val). December 6. D.u. Horváth János régi ig. temetése (II.Tim 4:7-8), zord hideg, a messze temetőben megfáztam, és beteg lettem. Karácsony: Békés, nagy perzsa bélyeg.

1902. Januárban kanyarós voltam, nem voltam talán 2 hétig iskolában, a napi leckét Haan Berci útján tudtam meg (naponta a cselédünk hozta el tőle). Emlékszem, hogy a "Puszta télen" Petőfi verset, meg az egyes deklinációk verses szabályait az ágyban tanultam, ezenkívül a Mauttner magárjegyzékben levő virágok és növények kifestésével töltöttem az időt. Persze a kanyarót Miklós és talán kis Pisti is megkapta.

Lassan kitavaszodott, Jéger tanár úr elvitt bennünket párszor növénygyűjtő kirándulásra, Húsvét táján Apáék elutaztak Kaposvárra (talán a Zsigáék, de lehet, hogy a Jenőék esküvőjére), azalatt bennünket gyerekeket Keresztmama gondozott. Szabad időnkben a szomszéd Patay gyerekekkel (Gyurka és egy kislány) meg a többi utcabeli gyerekkel játszottunk. Eljött az évvégi vizsga, én tiszta jeles bizonyítványt és 8 korona ösztöndíjat kaptam. Boldogan rohantam vele haza, és szó nélkül borultam az Édesanyám ölébe.

A nyarat kinn töltöttük a tanyán, azt hiszem, ezen a nyáron jöttek először le Sassék a 3 fiúval, és aztán 8 éven át minden nyáron nálunk voltak hetekig. Laci nálam 1 évvel volt öregebb, Gábor velem egykorú volt, míg Loránd Miklóshoz illett inkább korban, Pisti viszont még egész kicsi volt hozzánk, ennek megfelelően ő volt a Prügelknabe (bűnbak), de már csak a későbbi években. (Ő 1898-ban született, Miklós 1895-ben, én 1892-ben.) A játékok kifundálója főleg Laci volt, rendesen valami egyletesdit játszottunk, volt növénygyűjtő egylet, aero club (sárkányeresztés), stb. Az elnök rendesen Laci volt, mi többiek különféle tisztségeket töltöttünk be, Miklós volt az irodaszolga. Az egyleti helyiségek szerepét a kukoricagóré töltötte be, itt az egyes szakaszokat deszkarekeszekkel lehetett egymástól elválasztani, és így egy egész sor egymásra következő "irodahelyiséget" nyertünk. Minden játékunkban fontos elem volt a vasút, a mozdonyok, a vonatok, a jelzőtárcsák, stb. Így pl. Laci már előre készített szép kis piros-fehér jelzőtáblákat, és a növénygyűjtő egylet szolgálati szabályzatát úgy dolgozta ki, hogy a kerülők (Loránd és Miklós) kimennek a táblákba, ahol valami szép növényt találnak, mellé letűznek egy tárcsát, és délután aztán az egylet elnöksége is kiszáll, és felszedi a megjelölt növényt. Az adminisztráció tehát elég körülményes volt, de a fő, hogy mi remekül eltöltöttük vele az időt. A sárkánygyártásban és eresztésben már inkább én voltam az irányító, mert ebben otthon Csabán némi gyakorlatra tettem szert, a pesti fiúknak kevésbé volt erre alkalmuk. Így én lettem a "főeresztő". Sok időt töltöttünk a "vasútárokban", ez a földünkön keresztülvonuló Csaba-Berényi vasútvonal töltése melletti árok volt, a tanyától talán 300 m-re. Ismertük az összes vonatot, pontosan tudtuk, melyik vonat mikor jön és megy, és milyen mozdony húzza. Ebben a Sass fiúk, mint vasutas gyerekek voltak a mestereink. Rendes mulatság volt a rézkrajcárnak a vonat kerekeivel való lapítása. Később a lepkegyűjtés volt a főfoglalkozásunk, sőt a lepkefogás mellett a hernyótenyésztés is, így pl. gyönyörű fűteji(?) szendereket tenyésztettünk ki kutyatej növény levelein, sőt éjjeli pávaszemet is, stb. Ha ezt meguntuk, volt a kertben egy orosz kugli, azzal szórakoztunk.

Augusztus 1-én kezdődött a vadászszezon, Édesapám kitűnő lövő volt, és mi gyerekek voltunk a hajtók, később felsőgimnazista korunkban successive (fokozatosan) puskát is kaptunk a kezünkbe. Vasárnaponként rendesen csabai vendégek jöttek ki hozzánk a tanyára, Jéger Józsi bácsi, Debreczeny Lulu (nála láttam először Winchestert), Muntyán Sándor, stb. Volt olyan nap, hogy 30-40 fogoly is esett, nyúl is szépen volt, fácán nagy ritkaságszámba ment. Volt dolog a konyhán a rengeteg fogoly pucolásával, de volt szakácsnénk, szobalányunk, és ezenkívül annyi segítség, amennyi kellett. A délelőttünk igen hosszú volt, mert Apa bejárt Csabára a hivatalába, és rendesen a 2 órás vonattal jött ki, kocsi ment elébe Földvárra, ez is egy programunk volt, ha felváltva eléje kocsikázhattunk. Ebéd után lepihentünk a jó hűvös szobában, vagy egyébbel (olvasással) foglalkoztunk. A tanyai házunkban 3 szoba volt, így:

A tanyai ház alaprajza

A tanyai ház alaprajza

1: Anyáék szobája, padlózott

2: Köves szoba (eredetileg konyha), ebben aludt Mariska

3: Gyerekek szobája, földes, ebben aludtunk mi 5-en, fiúk. Ennek ajtaja volt hátra a kert felé.

4: Fedett tornác, itt ebédeltünk és itt voltunk napközben, ha nem volt jó idő. Ilyenkor lórumoztunk, tarokkoztunk, preferancoztunk vagy fájeroztunk, néha sakkoztunk. Hej, de sok kellemes, gondtalan és vidám órát töltöttem el itt, igazi boldog gyermekkort, de jó lenne oda visszamenni, és mindent elfelejteni, ami azóta történt.

De tulajdonképpen évről-évre akarom az életem eseményeit megírni, így visszatérek az időbeli sorrendhez. Mikor elmúlt a nyár, Édesanyám beküldött bennünket néhány napra Békésre Nagymamáékhoz, hogy ő azalatt nyugodtan kitakaríthasson.

1902. március: Kassowitz, cinóber festék. Június: Tanulok úszni Hiczó b-tól. 7. záróünnepély. Szeptember: Átköltöztünk a Koczisky házba, I. em. 19. Hedi született, ebéd dr. bácsiéknál, Áchiméknál szüret, Miklós beleült a szőlőskosárba. ... Október: Csaba az I. évesekkel. ... Csepreghy postán. November: Őszi várás, sulyom, gesztenye. Daxer, dióhéj az íróasztal lába alatt, Gally Gyuri. Első intő. Toldy II. ének. Karácsony: "A rokkant hagyatéka" (Amerikai elbeszélés, Pajeken Fr - AGy), papírmasé katonák.

1903. Sárkányeresztés a Vasút utcán: "Szegény ártatlan sárkány". Áprilisban megépült a motoros vasút Békés-Vésztőre és benn a városban. Bob herceg. Június 1-én konfirmáció, öreg Koren, János evangéliuma 100 nyelven. 20-án záró ünnepély, utána Békésen, aztán ki a tanyára. Augusztus: Vadászatok. Karácsony: Radetzky und ... Búr háború könyve (Ladysmith: Bloemfontein).

1904. Áprilisban cérnaspulni katonák, Albert, Dodó. Májusban "Gyere velem akáclombos ...". Pisti cipelése az óvoda majálisra, "Beültettem kis kertemet". Novemberben kigyulladt a villany. Verébfogás Vas G-ral este a folyosón, első érdeklődés az elektromosság iránt.

1905. Februárban újságszerkesztés, Haan párt "Jég hátán az őserdőben". Márciusban Verne regények: Fogg Fileas, Tizenötéves kapitány. Hadihajók készítése, orosz-japán háború, kis fúró. Találmányok könyve. Áprilisban kirándulás: Szanazug Székellyel(?), 23-24. Húsvét: villanytelepen, Szab. Tibor fényképek kopírozása. Tulipánjelvény. János Vitéz. Májusban Miklós sarlach, Békésen voltunk, aztán öreg Áchimnénál laktam. Júniusban kirándulás Póstelekre. Gabrieléknél. Első villanycsengő szerelés Daniel elemmel, Vas G-ral (IV. oszt után Kassára ment). 23. Záróünnepély, 15 korona ösztöndíj, "Aztékok kincse" Székelytől. Augusztus: Hunyadi induló, Kossuth, Klapka ind. Szeptemberben V-be iratkozás, 19. Kossuth szobor leleplezése. December: G. bácsi elmagyarázza a transzformátort, (gyűrűs). Gőzgép? Első hosszú nadrág, Apa egy régi ruhájából, duplasoros mellény. "A világjárók".

1906. Január: Kezdtem a fizikumba járni, új motordynamo! "Kiszalad a gépházból". Teszárik R, Ábrahám Á. Februárban Flórától tanulok hegedülni. Szalay S. előadása a fizikumban a Tesla áramokról. Márciusban Ehrlich, zöld pamuting, tekercsek, telefonkagyló, stb, fizikum. Növénygyűjtés, Húsvétkor (április 15-16.) Szenttornya Dezső keresztapával, fonográf. Nyáron Daniel elemek befőttes üvegben, kulcsok, vasgyűrű rézzel bevonása. Június 3-8. kirándulás Erdélybe (Rév, Kvár, M.újvár, V.Hunyad, Arad) 21. Záróünnepély, 20 korona ösztöndíj, kaptam biciklit. Vesződés az első Stein-féle rossz biciklivel, nagy csalódás. Bíró fiúk nálunk voltak a tanyán. Szeptemberben a Haan utcai házunk építése befejezés előtt. Novemberben új házunkba beköltözés, villanycsengő szerelés, Csák Jankó, Dani. Nagyapa íróasztala a fiúk szobájában. Laurovics, alsós, tartli Danival. Szarv. borbély nálam. Fehér L, Petőfi, Hölgy cig. Decemberben krómelem leírása Erzs. néni német folyóiratában, Anya fordítja le. Korcsolyázás, jég a Körösön. Bababútort csináltam Hedinek, lombfűrész, mahagóni színűre. Karácsony - Gracza: Szabadságharc.

1907. Január: Groó előadása, Szalay S. Geisslercső forgatás kismotorral. Wienshuntgép R.B-tól. Flóra tanít hegedülni. Februárban Danival korcsolyán Békésre mentünk. Március: Acélmágnes, (eltört) kismotor álló és forgórésze, chromelem, szénlapok beöntése ólomba, üveg levágatás. "Víg özvegy". Húsvét (03.31-04.01.) Pisti "pákászik" a pincében teknővel. Gőzfürdő Apával. Hideg Nagyhét. Bogárgyűjtés turfalapok (tőzeg), gombostűk. Doboz Ohadszkytól. "Fésű, kicsi fésű ..." Majális, 1. berúgás, kapun másztam át, Laurovics meglátott, Lenhardt Jankó, vízipipa, Korányi Ilonka kutyája. "Elment a tyúk a vásárra". Június 19-én záróünnepély. Július: Jéger kugli. Augusztusban a tanyán Seress J, Dani, "Fekete kökénynek". Pesten voltam J.b-éknál (Csáky u.). "Hétköznapok", első Jókai. Szeptemberben vadászat a tanyán, öreg Jéger, Toplaki. Október-novemberben tánciskola, táncpróba, első toborzó Muntyán b. sarkantyújával. Mariska tífusz, nem járunk iskolába 2 hétig, öreg Szondy. Első sakkönyv: Akantisz-Rozsnyai. Napi 2 Hölgy, Petőfi (cigaretták). Oláh tanító (Marosán). Kucit tanítom. Dani zongora ("Az őszi szellő lágyan suttog"). Öregék a ... házban. Patay ig. marad. Chrom elem dobozt csin. Szép őszi napok, fizikum. Decemberben Bcsaba nőegylet táncest "Krasznahorka büszke vára". Bohus tan. Alsózás Lajcsiéknál, szivarozás. Karácsony: Keménykalap. István napkor nagy társaság nálunk, Debreczeny Lulu bácsi bánatában (otthagyta a felesége) odahozta a cigányt, nagyon be volt rúgva, a díványon elaludt, Nagymama nagyon haragudott, még neki is húzatta. Nagy hó volt, az utca túlsó oldalát alig lehetett látni.

1908. Elektrofor készítés (gyanta-kén). Egyiptomi cigaretta csenése Lulu bácsiéknál. Varázskeringő, Vigadó, Fiume szl. (defl.) Lucyot(?) tanítom. Áprilisban Gulyás M. festette Hedit. "Tavaszi dal". Dante: Divina Commedia. Pipi kísérgetése zongoraórára Orosh. úton. Énekkar Gally. "Tele van a város akácfavirággal...", "Oh Tihanynak riadó leánya ...", "Valakinek muzsikálnak ...". Májusban nagy vizsgálat a gimnáziumban lumpolások miatt. A "léha szolga" Szegedy szövegével. Június 20-án záróünnepély. Szeptember "Szenttornyai csárdában ...". Kirándulás a Magas Tátrába (12-19.) "Megy a geróf ..". Októberben Kuci, Horatius dalai, permutatio, binomiális tétel, Bodó anal. Zászlónk, zivatarjelző, Fenyves F. differenciálszámítás. Oláh tanítót tanítom. November: "Nem fáj nekem semmi ..." Nőegyleti táncestély, Kucit tan. Fizikum - Groó. Izlandi képek vetítése, Uránia. Decemberben első fogfájás, öreg Révész dr. (fizikum). Messinai földrengés. Karácsony: Elemi fizikai kísérletek (Ábrahám - Szíjártó).

1909. Esti cigarettázások a hideg ebédlőben. Tánc, Dani zongorázik, valcer, korcsolyázások, S. Laci volt itt. Februárban Uránia képek vetítése Kígyóson Rellel, Szabó Andrisék, 100 korona arany, hideg töltött káposzta, Fizikum, kondenzor kikölcsönzése Békésről a gimnáziumból. Márciusban szívzavarok, dr. bácsi, Digitalis, pászka, Petőfi kocsma. Április: Teniszezés a kisligetben. Hideg május, 9-én református templomavatás, püspöki látogatás, fogadás, P-vel egy kocsin. 10-14. Osztályvizsgák, 17-19. írásbeli érettségi. Ligetben tanulás, tenisz. Sorrentoi emlék, Pisti. Cigánybáró, Dani. Június 19-én záróünnepély, 70 korona ösztöndíj (gr. Tenki - Rökk J.). 21-26. Szóbeli érettségi. Maturabál Gyoma. Júliusban Linz Szondy Lajcsival, Marktplatz 17. Reithék, Max Kohl. Analit. geom. max. Linz, Gmunden, (Altmünster - Ebensee), Ebensee, Ischl. Augusztus 19-én Kaisersgeburtstag, trónörökös. Szeptember 5-én hazaérkezésem Linzből, búcsú a gyerekkortól, szülői háztól, Kucival biliárdoztam a Fiuméban, voltam náluk is Orosházán. "Csak egy ablak marad zárva ... ", "Sirassatok engem, orgonavirágok ... ". Október elején Műegyetem kezdete, Fertig órák, ábrázoló, kúpszeletek, Anal I. öreg Kürschák. 10-én Blériot rep. a rákosi gyakorlótéren. Palotán ebéd. Luther Otthon Kuci, Kuli. 24-e táján tífuszba estem, öreg ...., gázkályha, Egyetemek Kórháza. 28-án Édesanyám feljött, önkívület, nagy fájdalmak, "Doktor úr". November: Elischer Gy. "Olyan sovány maga, főm. úr, mint egy kutya". 20-a, Juliska néni halála. 28-án haza Apával és Anyával. December 5-én Groó temetése. Lábadozás otthon. 8-án feljöttem Pestre. Elekkel lakom egy szobában a Luther Otthonban. Ronde-írás gyakorlása. Ábrázoló előkolloquium, Fertig. Karácsony: Sass Jancsi bácsiék nálunk voltak.

1910. Január 2-án visszajöttem Pestre, Luther Otthon, kolloquiumokra (vizsgákra) készülés, 1. koll. kémia jeles. S.Vilkó, csibuk, bűzbomba, fekete, Magyar Világ szház, Elekkel laktam, Csapó Gyuri, Ámor mozi, Bodográf (később Bányász mozi a Nagykörúton - AGy), stb. Öregéknek hordunk fel vacsorát. Gimbelem - gombolom. Március: Anal I. kúpszeletek, modellek készítése kartonból. 27-28. Húsvét otthon, hideg. "Kimegyek a temetőbe beszélgetni veletek". Húsvét után Eperjessyék, Zugló, Böbi itt volt, V. Pista, 21-ezés, V. Iduka. Május: Tanítom Breuert. Az Est. "Ujjé a Ligetben." Kúpszeletek. Szívzavarok. Splem(?) kezd. Júniusban hajózás a Földközi tengeren Sass Gabival (Szt.László). Voltunk Kaposvárott, Döröcskén és Nyíresen, augusztus 1-én érkeztem haza a tanyára, még csépeltek. Szeptember 2-4. Itt Loránd, 7-én Dezső keresztapa halála, 9-én temetése Békésen, nagy meleg. 10-én vadásztunk a tanyán. Szívdobogás. 12-én feljöttem Pestre. Lónyay u. 5-ben laktam az Öreggel. Govrikékhoz jártam. II. évre iratkoztam be. Állandó obstipatio (székrekedés). Sztanek nyugszék, ezüst cigarettatárca. 30-án Vígszínház, Tájfun Hegedűs Zolival, "Hulló falevél". Október 4-én Tatabánya tanulmányi kirándulás. Ricinus, rozscipó, paprikás szalonna. 18-án öreg Bögöte Jénába ment. 25-én Parseval léghajó. ....partik, Gellért kávéház. November 1-én Osziékhoz költözés, Budafoki út 41/a. IV. em. Ebédek a Várban. Géprajz, Műegyetem kávéház. "A pécskai cigánysoron". Első logarléc, Hütte. November 7-9. Itt voltak Pfeiffer Jancsi bácsiék, Fővárosi Orfeum, Vígszínház, Nemzeti, utána jó vacsorák. Decemberben Elek - Öreg, Kruspér u. (b. üveg) Karácsony: Sassék nálunk Csabán, Loránd, "Török induló". Kaszinó, biliárd Alberttel.

1911. Végeztem júniusban a II. évet, kitűnő szigorlat. Kirándulás Rejtővel a Felvidéken, nyáron tanya, vadászat, köröstarcsai tanya, Deliciás szivarok, 14-es puskával foglyászás cserkészés az uradalmi fasorban. Kauser-Eigel szorgalmi díj (600 K). Göschen: Differenciálszámítás fordítása, ősszel Sztanek fekvőszék, cigarettatárca, tiszteletdíj. Geológusok (Tamkó, Ballenegger). Ősszel Csabán 2 hét, tenisz, stb. Szeptemberben beiratkoztam a III. évre, Osziéknál zongora, Chopin valcerek. Berci is itt lakott a házban pár hétig. Mariska is fenn volt, színház, orfeum (vasárnap délután Vígszínház). Karácsony otthon. Apa eladta a tanyát (ősszel Gáborral utolsó vadászat a tanyán).

1911. január: Félévi vakáció otthon Csabán, korcsolyázás, szánkázás Békésre, Wagnerék, stb. zsúrok. Április 16-17. húsvét, teniszpálya tárgyalások otthon (Laur). Húsvét vasárnap zsúrban voltam Polgáréknál. Májusban Áchim Andrást megölték a Zs. fiúk 21-én, vasárnap du a Műegyetem Kávéház előtt tudtuk meg. Június 20. letettem az I. szigorlatot (egyhangú kitüntetéssel). 22-30. Tanulmányút a Felvidékre Rejtővel. Júliusban a tanyán, első angol tanulás, utolsó tanyai nyarunk, Tarcsa, kispuska, Delicias szivarok, lórum. Héjavadászat az uradalmi úton. Szeptember 10. Teniszmulatság a ligetben. 13. Tarcsán gabonaátadás. 19. Gáborral a tanyán utoljára vadásztunk. Fényképezés a 13x18 Dezső keresztapa-féle géppel. 24. Beestünk a Körösbe a tutajról, a kis 20-as puskával együtt, rucapecsenye. 25. Előadás kezdete. 26. Gödön, 30. Palotán voltam. "Te adtad nekem az első ...". Októberben Apa eladta a tanyát. Novemberben Oszi zongorázott: Chopin, Grieg. Biliárd a Műegyetem Kávéházban, a Gellértben. Albert a Budafoki úton lakik.

1912. Tél, tavasz Pesten, erős tanulás, júniusban végeztem a III. évet. Apa Svájcban üszőkért, hozott nekem egy cigarettatárcát, akkor vette a Zenith órát. A nyarat otthon Csabán töltöttem, Miklós elment Lunzba, tenisz, Wagnerék, Ádámék. Stodola: Dampfturbinen, Regalia Média szivarok. Pisti zongorázott "Képeddel alszom el". Alsózás Muntyán S, Doca n, Pándy P. Ősszel beiratkozás a IV. évre. Miklós medikus gólya. Miklóssal együtt lakunk Osziéknál. Balkán háború. Karácsony otthon.

1912. februárban Molnár utca, menza, Albert, vadászbélszín. Áprilisban Így írtok ti, 7-8. Húsvét, Kék madár. Májusban Apa Svájcban volt, hozott nekem cigaretta tárcát. Júniusban Pisti: "Bohém vagyok, egy vén bohém", "Hej, cigány! Hallod-e?..." Olimpiád Stockholm, Sztambul cigaretta (Nina n.). Júliusban "Képeddel alszom el...". Pisti reggeli zongorázás. Miklós Lunzban német szón. "Mondja édes B-né...". Stodola, Média szivarok, "Az eladó birtok", Diplomata könyvei, "Fehér voltam, mint a hópehely". Jártam dr. Luxemburgerhez. Lórumozások. Szeptemberben hadgyakorlat, P. Kálmán, borovicska, "Miért van, hogy a nyíló virág ..."

Pfeiffer Pista 1913. (Hegedős Kari rajza)

Pfeiffer Pista

1913. IV. év második fele. Húsvétkor (04.13) hóesés, 04.23 táján otthon voltam sorozáson, már beteg voltam, Jendrassik prof. 05.05-én. Sass Jancsi bácsi hazahozott, V.13-IX.4. Gyulai szanatórium. Utána egész az év végéig otthon. Pipi, kezdtem lassan tanulgatni, Mariska vakbél-operáció, képviselőválasztás: Beliczey.

1913. márciusban kis rajzterem, gőzgéprajz, narancs, Portorico, esti borozások a kollégistákkal (Sherry). 23-24: Húsvét, séta Lajcsi, Berci a ..., sörözés, fejfájás. Április 22. Sorozás otthon. P. ablak előtt besz. Jendrassik prof. Beteg lettem. Május 4. Sass J. b. hazavitt, dr. bácsi és W. dr. b. Hideg esős májusi napok. "A kékszemű Dávidkáné". 9. Bevittek a szanatóriumba. Fácánkakasok a parton. Novy Ottó. Dr. Geszti. "Valamikor én is tudtam mosolyogni". 11. Pünkösd, piros rózsa, Édes anyám hozta. Június: Copperfield Dávid, Te Berkenye! Pesti Hírlap. "Az utca sarkán..." Lichter. Július: szomorú napok, csak ha hazulról jött valaki hetenként kétszer, az volt az örömem. Floxok. Augusztus: ... "Ezüsttükrös kávéházban ...", "Magának írom ezt a levelet". Kezdtem újra élni. Szeptember 4. Hazajöttem a szanatóriumból, bejártam oltásokra, őszi hervadás hangulata, őszirózsák a kertben, kúrázás, séták, "Tovaszálló felhők ...", "Mikor eszembe jutsz, mintha tavasz volna ...", "A kanyargó Tisza mentén ott születtem ...". Október: Színház Szalayék páholyában. Első cigaretták. Aurora hangverseny. Moment musicae. Novemberben Háború és béke, Alagút, esti séták P-vel, Pándy P. - Muntyán alsóspartik, kaszinó, biliárd Apával, "Sötét szomorú kis szobában", "Palástja a vállán ...", Varga B. levele, nemzetgazd. tan, Oszi lenn, séta az őszi ligetben. Decemberben Albertet hazahozták Berlinből. Mariska – Pipi vakbél-operáció, kórház. Kétsoros új ruha. Képviselőválasztás Beliczey G. Lórumok Ádáméknál, egyiptomi cigaretta (Luxor).

1914-1917. Lásd a "Katonaéletem" c. 1974-ben írt visszaemlékezést is!

1914. Január 1-én fel Pestre, Bertalan u 22. Mészáros néni, utóvizsgák. Január végén haza, otthon tanulás, feljártam kolloquálni, Miklós Elekkel a Lágymányosi u-ban lakik (Spitzmanné). Egy alkalommal Mariskával együtt jöttem fel, kinn aludtunk Gödön Osziéknál az új házukban. Áprilisban fényképezés, Gulyás M. és Berci is otthon. Májusban szigorlati tusrajzolás (centrifugál szivattyú). Június elején felmentem Pestre, és június 14-én letettem a II. szigorlatot kitüntetéssel. Haza, pár heti pihenés, itt Loránd. Június 29-én Ádáméknál társaság, Gally K. hozta a hírt, hogy a trónörököst megölték. Július 7-én elutazás, Pesten Lalánál egyet aludtam, vettem disznóbőr koffert a Teleki téren. Berlinbe értem július 10-én, Vilkónál Pestalozzi Str, óriási hőség, fáradt voltam. Július 17-én Hága, Hook of Hollandon át Preston, Mrs. Gill, Leo, Wacher, Joe. Pár napig Blackpool, vissza Preston. Augusztus 12-én hadüzenet, I. világháború. Wagner Dani is Prestonba jött, Mr. Barter, Mrs. Megahy Dorával. November 23-tól Lancasterben internálótáborban Újévig.

1914. Január 1-én este feljöttem (Pisti, Pipi kikísértek), nagy hó, Bertalan u. 22. lakás (Mészáros néni), reggelik Hadik kávéház, készülés utóvizsgákra, levelezés P-vel, ródlizás K-val, Miklós – Elek Lágymányosi u. (Spitzmanné), úvék után megint haza a hó végén. Színház Haan B.b. és Alberttel. Február Pickwick. Március "Drága, drága, drágicám", Bertalan utca feljövetelek. Gorgonzola, üveg sörök vacsorára. Április: "Húzzad csak kivilágos ...", Salvator, rajzolás, fényképezés, "Én vennék ebből, ha nem lenne befestve". Mitológia(?) rajzok, Ella zsúrja. 12. Húsvét. Duci, fényképezés, transzformátor rajz. Május: Haan M. néni halála, tenisz, Albert, műkedv, olvadás, tangó, W.Bibi, "Mondják meg a legkisebbik Horváth lánynak ...". Szeptember: "It's a long way to Tipp", "Everybody is doing it ...". Októberben sakk Wagner Danival. Novemberben franciául tanultam. Karácsony az internálótáborban.

1915. január 6. táján kiszabadultam a táborból, Preston - Inisfail, Parcy, Hilda, Irene, reggel futás a ház körül sötétben, porridge (zabkása), Staveley-ék, Kalkleen. Február 4-10. London, City Home Hotel, Wcn(?) office. Hágán és Rheinthalon át (Nürnberg, Passau, Wien) haza, 20. táján értem Csabára. Csukaszürke felhők. Sz. Lajcsival kaszinó. Március elején Karánsebesen meglátogattam Miklóst. 6. leégett a malom, hó. Áhítat kistemplom Édesanyával. Vid. Kálmán: Csendes hangok a háború zajában. 15. berukkoltam a 101-esekhez Csabán. 25. első kimenő, szép Gy.O.B.A. Mitterpacher, Fried Lajos, Kivis Lajos. Április 4. Húsvét, Vilma lenn volt, séta a Körösparton. Albert bakaruha. H. Margit. Május: Wagnerék szőlőskert, káplár lettem. 7. Budweis, Frau Bednar, Steidl Wasserwerk. Július: rukkolások Pilsenben. "János b. nagy fejszéje...", 48-asok, Hpt. Tschepen, Luchegyi Z, Cerké Gymnasium, ebédek Deutsches Haus. Augusztus 31. Lochotin. Zugsführer lettem. Szeptember: Budweis, III. századnál. Október: Frau Bednár, Teeschale, délutáni kávéházak, Kökény M, Grünwald. Emmy, III. Ers. Komp, lakás F. Bednár. November 15. Kolomea, Csabán át. Gabi, barakképítés, Kanturek fhdgy, Maupassant ford, Copperfield D. németül. Rosl nálunk volt, mikor?

1916. január: Kolomea, VII. Armeeetappenkunds, Obrtl. Turba, Freudenreich, Obec Bierwohl. Február: sakkozás Rothenberg, Dufrerne sakkönyv vétel. Március: Szánthó Laci, kadett lettem, első tiszti nadrág. Április 23-24. Húsvét, séta Gabi, freudenreich. Június: Oknai áttörés, menekülés Szigetre, Marylka. Foghúzás Sfrnyj. Július: Obst Scholsch. Augusztus: M.Sziget, Váradyék. Október: Neuhaus, Messe, Holiczy ("A nő szívét ki ismeri..."), Berci, Ambrus Lulu, Dora, Kobenzl. November: Neuhaus Pistivel, Dübörgő, Vigh F. bácsi, Feldmars. Schiessen, Szulimán Á. Anyáék eljöttek. Marssal a II. Baon-hoz, Biratyer, Stenyatin, Czettmann J, Erinneren, Holéczy. December: Karácsony előtt bevásárlás Lembergben a század és a tiszti konyha részére. Karácsony este Stenyatin, Pistivel a bíró házánál laktunk. "Te csak pipálj, Ladányi".

1917. január 2. elmarsoltunk Stenyatinból Vchlopov, Gvrochow, Bozow. Stellung, Sábrákhy, Valentiny, Klein Muki, Csóka. 15. Behívó Bécsbe autócsapathoz, Lemberg, Budapest, Wien, Karolinengane z. Obstl. Rechl, Hannmann, első autótanulmányok (Filius), vizsga, Pestre vezénylés. Február: Igen szigorú tél. Pestre vezényeltek, nem a trénchnél, Pelz. Állandó 20 fokos hideg, nagy havak. Új egyenruha Buday. Vasárnapok otthon Csabán. Márciusban Pesten voltam, Zápolya u. (Fellner S), Páris szálló, betegség, egyedüllét, "Egy ablaknál állj meg cigány". Fogaskerékgyalu beindítása. Vacsorák Tóthéknál. Cadillac stb. próba Aranka utcán. Első vezetések. Április: Horn, hideg tavasz, Fahrschule. 8. Húsvét. Májusban bridge Pásztélyi, Széchenyi R, Borky P. Június: Wien, Taborstrasse, Café Siller, fogorvos, Marylka, Beliczay. Július: Zlvezow (Lieben). Augusztus 18. Zlocsovból átvezényeltek az olasz frontra, Haidinschaft, Predeneja, Ternowanen Wald. November: Podmelec, Cepovan, Run, Lager, Medvedy Wrk. Októberben barakképítés Knopf G. bácsi, Avender Géza fhdgy. 15. Lejöttünk Heiligenkreuz - Cesta. 27. Tolmeini áttörés. November 2. Cormons, Udine, Friaul. "Ich gebe ihr auf alle F. 2 Kr.", csokoládé, rizs, Codroipo, Caravena(?), Palmanuova, Risano autók begyűjtése (Deutsche Bank). Fiat, Itala, Isolla fr. Benz.

1918. Összeomlás előtt Miklóssal Udinében voltam együtt egy délután. ő jött Abbáziából, október utolsó napjaiban megint eljött hozzám - szabadságról jövet - és már nem ment ki, együtt jöttünk haza, Villachig autón, onnan vonaton, november 5-én már Pesten voltunk, 8-án értünk haza. November 19-én Pisti is hazaért. December elején pár napot Pesten töltöttünk, körülnéztünk, bumliztunk(?), Erzsébet királynőben laktunk, felvettük a barátokkal az érintkezést. Karácsonyt otthon töltöttük, fiatalos jókedvben.

1918. január Cormons, Trieste, bora, polenta. Oblt. dr Apal, "Fein, fein schmeckt uns der Wein ...", 5-8. nálam volt Miklós. Március: Caravena(?), 4. hazajöttem szabadságra, otthon volt Miklós is, autón Mariskával, 8-12. Pesten voltunk, Gödön is. Szabadság otthon Csabán, 20. Pesten fényképezés Miklós és Pistivel, sok kacagás – nyomd meg a gombot. Kukulival Medikus kávéház. Májusban átköltözés Görzbe, Podgora, Baron Richter, Tacco(?), Communi park(?), Miauja(?). Június: Grado. Augusztus 12-18. Szabadságon otthon Miklós és Pistivel együtt. Margitka is lenn volt, csónakázás, szalonnasütés a zsilipnél, családi fénykép csináltatás. Szeptember 15. Miklóssal együtt töltött vasárnap délután Udinében. 18. Miklós nálam volt Görzben, ment Abbáziába. Október: Elek itt van Gradiscán, tüzér. Pisti nálam volt, zongorázás, Ruzics, Papis, Feldtheater Görzben. "Hogyha látok akácfavirágot ...", "Csillagvilágos éjszakákon". A hó végén megbetegedés spanyolban, calomel(?), stb. November 3. elindulás Görzből Miklóssal Serpenina(?), Predilpass, Villach, Pacohannis(?), autót elvitte Bér, Palota, 8-án hazaérkeztünk. Várás Pistire, 18. megérkezett. "Csiribiri, csiribiri Pest mellett". 29. Pest Miklóssal, Erzsébet királynőben laktunk, Ráth György utcai vacsorák. December 8. hazautaztunk Miklóssal. Majdnem az egész család spanyol, felváltva egyik a másik után. Szilveszter Jégeréknél.

1919. Január első napjaiban feljöttem, Anyagértékesítő, Margitkánál laktunk Miklóssal. Miklós augusztusban beköltözött a Margit kórházba. Húsvétkor otthon, akkor pár nap múlva bevonultak Csabára a románok, el voltunk zárva közel egy évig. Júniusban hetekig Kaposváron (fénykép Nyíresen augusztus 16-án), októberben szabadság otthon, november 15-től december 15-ig Nagykanizsán kiküldetésben. Karácsony Pesten sanyarú viszonyok között.

1919. január 3. feljövetel Pestre, belépés Anyagértékesítőhöz, új civilruha (Rékay), Vác Kallinával (Kuria, bn), Ráth György utca lakás, eb. Nagy Anna, Miklós is feljött 2 hét múlva. Tánciskola one step, "Gyere te nimand ...". Autók becslése, Váci út 69. Február Kcsi anyagok (mozdonyok) felv. (Orenstein - Koppel), Pionírszertár, stb. Márciusban autók sorozása a Vérmezőn (Talbot). 21. Proletárdiktatúra. Április 18-21. Húsvét otthon, röviddel azután a románok megszállták a Tiszántúlt. Májusban oltások dr-ok, Kuthy Dr. 18. Margitkával tisztába jövés. Június Kapuvár, barakkok felv. HT. Augusztusban Calculus f. Engineers, "Viharos emberöltő". Románok bevonultak Pestre, Vilmával és Gabival Kaposváron élelemért. Szeptemberben Dr. Kuthy autójával Kenesén eladásra. Nemz. élet újraindulása, nagy reménykedések, gödi vasárnapok, irredenta ünnepély, mélabús vágyódás haza. Zápolya utca műhely becslése (Kádár - Fellner). Októberben Miklós elköltözött a Margit kórházba. Ingersoll-Rand kompr javítás. Otthon voltam szabadságon, oláh megszállás, Békés, Benedictyék. Novemberben Garay lett a vezér. 13. átköltözött az Anyért a Szekfű utcába. 15. Horthy bevonult. Kanizsára utaztam, barakkok felmérése. Magányos esték a tiszti étkezdében. Lestyán karp. Zob. sakk. Karácsony Pesten a Ráth György utcában és Osziéknál a Szentkirályi utcában.

1920. Élénk politizálás Zsilinszky Endre baráti körében, hetenként vacsorák, Bálóné, stb. Miklós szerkeszti az újságot, St. ügy(?) Januárban Kaposvár, márciusban Szombathely kiküldetés. Áprilisban kivonultak az oláhok Csabáról, mi is hazamehettünk. Május-júniusban Miskolcon és Egerben voltam, júliusban Pesten, augusztus végén szabadság otthon és Komádiban. Horthy Csabán volt. Novemberben elköltöztem Budáról a Podmaniczky u-ba, aztán hetekig otthon Csabán kiküldetésben. Karácsony előtt megvolt az eljegyzésünk otthon Csabán.

1920. januárban Kaposvár hivatalos út ... barakkok felv. Ettiéknél laktam. Februárban vacsorák Bálónénál Endréékkel. Március 6. S. cikk a Szózatban. Oláhok kivonultak a Tiszántúlról, Csaba felszabadult. Győri Szeszgyár ... Bözsiék. Szombathely, Iza néniéknél, mathematikai könyvek kiszedése a szemétből, Zanati úti raktár. Április 4-5. Húsvétra hazamentünk Miklóssal Csabára. Rózsadomb Törökék. Egész májusban Miskolcon voltam, Kallina, Kovács alez. ... Séták Sztehlo Z-al, Dusbabáék, barakkok értékesítése. Június Eger barakkok. Augusztusban magyaróvári kiküldetés, a hó végén szabadság, Csaba - Komádi. Kormányzó ünneplése Csabán, Kicsi elmondja az én üdvözlő beszédemet. (Szeidl, 3 nyolcas, Éjjel a ... rengő csolnakán ...). Októberben szesz tervezgetések Lajcsival, Margit kórház Miklósnál. Novemberben átköltözés a Podmaniczky u. 49-be, pincegádor fölött. Csabai kiküldetés, barakkok. Petróleum világítás. GOK-osok, Szilágyi, Szmodics. Adika énekkar (Agnus Dei). Decemberben összejöttem Fuchs J-vel. Karácsony előtt eljegyzés Csabán.

1921. Tavasszal párszor Csabán kiküldetésben, Győrött is, májusban Osziékhoz költöztem, június 29-én esküvő, utána Lellén és Csabán 4 hétig, júliusban Pesten és Gödön. Október elején kificamítottam a bokám, hetekig gipszben volt, otthon ültem. Karácsonyt Csabán töltöttük.

1921. februárban Gráf étterem, zsizsikes borsó, Pischl. Márciusban autó árverések Vilmos laktanya. Skupcsina, Szeiffert, Török J. bácsi, Józsi, Jenő, Király P, Csilléry B, stb. Április 27-28. Húsvét, I. király puccs. Autó árverések Vilmos laktanya. Levizsgáztam Leitnernél. Csabai kiszállás Kappéler P. Június 29. esküvő a Várban, nászút Balatonlellére, utána Csabán. Júliusban Kis Laurin-Klement, Manta-Puch, stb. 1-12 Lelle, nászút, utána otthon Csabán, téglagyári strand. Októberben szüret a Kámánban, Mósa Péter. Láb (boka) rándulás Szegfű utcai lépcsőn ... Margit kórház, gipsz, otthon fekvés. 21. Királypuccs, budaörsi csata. December elején Biharkeresztes 2 millió Lei, Sebők G, "Repülj, repülj 7 pettyes ... " Karácsonyt Pesten töltöttük.

1922. Tavasz, nyár szabadság otthon és Gödön. Szeptember elején felköltözés a II. emeleti lakásba, berendezkedés. Kispál P. lakott a kis szobában. Nagyapa átjött Budára.

1922. januárban Török vacsorák, F(uchs) Jenő, Király P. Április 16-17. Húsvét otthon: "Azt a kicsit meg fektessétek le ...". Júniusban Miklóssal autón le Csabára. Szeptember elején Benci feles temetése Békésen. Megkaptuk a II. emeleti lakást, költözés, a hó végén Nagyapa (Scholtz Gusztáv) átköltöztetése a Szentkirályi utcából a Ráth György utcába. Berendezkedés, rokkantisk. raktárból ..., könyvespolc, gyerekszobai lámpaernyő, sellakkozás. Novemberben Kispál P. - Frits. Békési öreg íróasztal kulcslyuk pajzsok (intarzia) készítése, amer. diófalemezből. Mariska fenn volt nálunk. Karácsony otthon, Szilveszter is, "Várj madár, várj ..."

1923. Uránia utcába költözött a hivatal. Május és június elejéig Gödön laktunk, július 2-án született Peti, augusztusban szabadság otthon, ott is kereszteltük (Szeberényi Guszti), aztán ősz és tél.

1923. január 2. elutazás Bukarestbe G. Lajossal, Enescu, Capra reggelik, H(egedős) Karival találkozás, Petrol Block. Márciusban az Uránia utcába költözött a hivatal. Toldy Jóska, Corvin mozi. Gyomai szakértősködés villany ügyben (Markos V - Hollós). Pénzjegynyomda ... vétele (Róka). Májusban Göd, hűvös tavasz, Bolyai könyv. Üzemgazdasági tanfolyam (Műegyetem) Kelemen M. ... Július 2. Peti születése. Autóval (Mercedes) Parádra (Gál). Augusztus 20. Peti keresztelője Csabán (Sz. Guszti). Szeptemberben Miklós nálunk lakott a kis szobában, betegeskedni kezdett. Aztán Jolán néniékhez költözött az Alkotás u. 18-ba, vill. kezelés ott. Októberben Nagymamáék Csabára költöztek. Babuka. November 23-án Miklós elment a gyulai szanatóriumba először (Hervay prof). 31. gyönyörű meleg nap. Karácsony után otthon Csabán, Miklós is otthon volt, Zsilinszkyéknél vacsora. Apával kályhás után jártunk, kémény eldugulva a sarok szobában.

1924. Januárban 2 hét Bukarest, G. Lajossal, berényi v. lámpa, gyomai villanyügy, közgazdasági tanfolyam. Tavasszal Bécsben is voltam, nyáron Csabán töltöttük a szabadságot. Gödön villanyvilágítás kezdődött. Ősszel Mariska feljött hozzánk, varrószalon. Sokat babráltam rádióval, motordynamóval. Kezdtem a Polgári Casinóba járni sakkozni.

1924. februárban Bécs, Rolls-Royce képv. ... Stein Althahnplatz. Peti ült, mikor hazajöttem. Áprilisban Miklós feljött (Alkotás u. 18). Júniusban első szakértői ügy. 15 éves érettségi találkozó otthon Csabán. Együtt utaztunk le az Öreggel és Z. Bandival, Margitka is velem volt. Sz. Guszti imádkozott a Kistemplomban, Székely a tan. szobában lakott. Júliusban képkeretek (tölgyfa) készítése. Augusztusban Richtera-Pfeuffer: Radiobuch olvasása. Elkészült a villany Gödön (Nay), akkucellák rag. Szeptemberben villanyszerelés otthon az alsó konyhába. Berény Alf. Szövőgyár. Sakk Rcs.J. Sakkmester partiek lejátszása. Nagyapa beköltöztetése Gödről (...). Miklós foglyokat hoz a vadászatról. Kezdtem sakkozni a Budai Kaszinóban (Lauka, Bittenbinder, Reiszig, Zajecz, Takács, stb). Novemberben Mariska nálunk van. Akkutöltés, Motordynamó tervezés, sakk Budai Kaszinó. Peti: "nad óa", Bözsisz, Nuszin, Kocsisz. Karácsony otthon Csabán. Satu, Tanasch: Sakkönyv, új sakkfigurák, nagy sakktábla a gyerekektől, Babinszky fiú. Peti: "nad aba".

1925. Tavasszal Margitka lenn volt Csabán Petivel, én Mariskával itt. Nyarat lenn töltöttük és Gödön. Július 13. Nagyapa meghalt, szeptember 7-én Nagymama. Október elején a Steauához kerültem, Sopron, stb.

1925. Januárban akku töltés Uránia u, motordynamo. Sakkverseny Kaszinó (Siebelt), Bözsi. Március 6. antenna kifeszítés Setéttel. Áprilisban rádió készítés. Májusban csavarmenet metszőt vettem, ellenállás gombolyítót csináltam (Bánk. Zs. M-nál). Júniusban motordynamo összeállítása és beindítása. 25-én csónak felvonulás a Dunán H. tiszt. Július 13. Nagyapa halála, szigetre Osziékért. Augusztusban Robinson Crusoe olvasása. Szeptember 9. Nagymama halála, 11. temetése Békésen, kocsin mentünk át. Pajtás megdöglött Gödön. Október 1-én Steauához kerültem, Minerva, Schillinger. Soproni kiküldetés, hordók átvétele, (Sass) Laciék, új átmeneti kabát. Novemberben akkulemezek, Müller. Sakk. Első detektoros rádió.

1926. Steaua, nagyon befogva, jártam gyakran vidéken, Kanizsa(?), Szentes, Orosháza, Makó, Csaba, Debrecen, stb. Húsvétkor vettünk 5 db 503 Fiatot. Augusztus végén 2 heti szabadság, Faltboot.

1926. Január hivatalos út Orosháza, Szentes, Hmvhely, Csaba. Február új rádió (lámpás) összeállítása, hangszóró. Márciusban Gráf-Stift, Wien, Weinberggasse. Áprilisban 4 db Fiat 501 átvétele, Nagypéntek Deák tér. Júliusban rádió hallgatás Gödön. Augusztus gumicsónak Gyurkovich-tól, késői szabadság, evezés a Kis-sziget körül. "Banánhéj" dal. Októberben Nyíregyháza, Kohn Zs. autón haza (Fiat 503). Novemberben esténként sakkozás a Budai Kaszinóban (Görög, Bittenb.). Karácsony otthon Csabán, aprópénztárcák (jön a pengő), Rex öngyújtók. Szilveszter du ref. templom Koppányi: Maradj velünk Uram, mert esteledik.

1927. Sokat dolgoztam, szabad időm alig volt. Tavasszal egy vasárnap Gödön voltunk egy 503-al. Margitka hónapokig beteg, Mariska volt itt fent. Májusban Berlinben voltam. (Gödön indult a motor-szivattyú IX.7) Nyáron Göd vízvezeték szerelés, vettünk motorcsónakot. (Trude) Karácsonyt otthon töltöttük.

1927. áprilisban 501 Fiattal ki Gödre egy vasárnap. Májusban XII. Steyr, Molnár P. - Kölesd (Jeszenszky). Augusztus esős nyár, vízvezeték szerelés Gödön. Csónakvétel Bürgermeister, Elto motor. Szeptemberben Steaua Schinger garage ügy - Trust (Zerkovich). 7-én megindult Gödön a kerti öntöző berendezés.

1928. Miklós esküvője márciusban. Steaua, nyárra kissé enyhült a helyzet. Nyár Gödön és Csabán. Szeptemberben voltunk a Tátrában. Karácsony otthon Csabán.

1928. március 30. Miklós esküvője Győrött (násznagy voltam Pálmai Kálmánnal). Májusban berlini út (Darányi, Roth). Motalko ügy, Spandau, Siemensstadt, Negerbuben, kis sárga madár Petinek. Reichsmonop.verw.f. ..., Reichskraftspiritges. Júniusban Motalko forgalmi próbák a Népligetben, Streik... Augusztusban motorozás Vácra Petivel. Szeptember elején voltunk a Tátrában Anyival (Füred, Poprádi-tó, Tengerszem-csúcs, Csorbató) Ruzsbach. Új pullover. Októberben Stéger kilépett a Steaua-tól, jött Constant. November Urbán villa (Aréna út) tatarozás. Öreg Urbán. Kohn. Csabai Karácsony, Miklósékkal együtt.

1929. Január elején otthagytam a Steauát, február elején beálltam az OTI-ba. Nyáron Göd, új csónakunk volt. Peti ősszel iskolába került, ........ Vettem írógépet, bevezettem a telefont. Szeptemberben szakértő bizottság. Karácsony itt, Miklós már súlyos beteg, a Bezerédj utcában laknak. Pistiék október 26-án megesküdtek.

1929. január 10. körül kiléptem a Steaua-tól (Constant), állás nélkül voltam. Miklóséktól kóstolók, tvk ügyek, kaszinó. 29. Erzsike születése Siesta. Február 1-én beléptem az OTI-hoz, Aggteleki utca, Baleseti osztály. Áprilisban bevezettük a telefont. Júniusban új csónak Brenningertől. 29-én 20 éves találkozó Csabán, Ádám Guszti temetése. Augusztus épül a Kornél bácsi új háza. Gyalókay bácsi. Kis fiú szobor a szökőkúthoz. Kineveztek a Szakértői Bizottságba. Október 27. Pistiék esküvője, nagy eső, Deák tér (Kirchknopf), Pannonia ebéd. Írógépet vettem. Karácsonyt itt fenn töltöttük, Miklós beteg volt.

1930. Miklós nyáron Ausztriában, ősszel Budakeszin, onnan Karácsony előtt hazajött, súlyos betegen. Karácsonyra Anyáék mind feljöttek.

1930. áprilisban vasárnap de kirándulás Gödre. 25. Márti születése. Augusztusban Miklós állapota súlyosra fordult, kinn keresett gyógyulást Ausztriában. Szeptemberben Miklósék az Angol utcába költöztek. Októberben őszi lombok között ki Budakeszi Szanatóriumba Miklóshoz. Naspolyák. Novemberben Miklós Budakeszi Szanatórium. Petinek 1. boykabát (?). Karácsonykor az otthoniak mind fenn voltak, Apa, Anya és Hedi nálunk, Kereszt és Aka Miklóséknál az Angol utcában. Nagyon szomorú, aggodalommal tele Karácsony, Miklós súlyos beteg, fekszik. Nem is voltunk mind együtt a Szentestén.

1931. Miklóst január végén Winternitz operálta, március 6-án meghalt. Anya itt fenn volt pár hétig. Húsvétkor Csabán voltunk, nyáron is. Május-június kör. Gizellatelep.

1931. január Miklós állapota súlyos, Korányi, Winternitz konz. Március 6. Miklós halála, 8. búcsúztatás a Kerepesi temetőben, 9. temetés Békésen. Húsvét Csorváson, hideg. Májusban Gizellatelep, régi Fliegendék, Pickwick. Máthé D. Júniusban King Sol. Mines. Júliusban Csorvás rabus, Kereszt, nagy hőség, Görgey könyvek. Karácsonyt otthon töltöttük Csabán.

1932. Januárban kerültem át a műszaki osztályhoz. Nyár Gödön, Csabán, Csorváson. Kereszt november 2-án meghalt, Anya fenn volt, együtt mentünk le a temetésére.

1932. Januárban átkerültem a Műszaki osztályhoz, Pap G. - Mann K. Októberben Apusék kiköltöztek lakni Gödre. November 2-án Kereszt halála, Anyával haza. Karácsony Gödön, Pusi, sátor, nagy stúdióban aludtunk.

1933. Április elején leköltözés a földszintre. Májusban Csabán voltam, villanytelep. Nyár Csabán, Gödön. Alsózás (Pándy J, Aszódy, Kelemen). Ősszel Édesanya nálunk hetekig. Esztergapad elkészült.

1933. februárban Pusival vesződés. Március 15. Gyoma, utána otthon. Április 1-én leköltöztünk a földszinti lakásba, új berendezkedés. Rozi hozzánk került. P. Józsiék hazaköltöztek, alsóspartik Aszódy, Jozsóval. 18-án otthon Csabán tárgyalás Jánossyval villanytelep igazgatói állás ügyében. Júliusban alsózások Guszti és Loránddal. Szeptemberben esztergapad tervezés. Betörő elvitte az órámat. Filléres Adika, Klári. Október 9. otthon, szép őszi vasárnap, Apáék 45. házassági évfordulója. November 31. Filléressel otthon Csabán, kivilágított nagytemplom, K. Jenőék is. Anya feljött velünk. Esztergapad elkészült. Otthoni Karácsony.

1934. Március 15-én Gyoma villanytelep. Apa áprilisban ágynak esett, május 18-án meghalt, piros Pünkösd napján temettük. Óriás szárazság, április 28-án kinyílt az akác. Pistiék bejöttek Csorvásról. Petit hazahoztam Theningből. Anya nyáron fenn nálunk Gödön. Én októberben voltam otthon szabadságon, Anya is beteg lett, folyton gyengült.

1934. januárban OTI építkezések (Tisza K. téri kórh) előkészítése. Áprilisban Apa súlyos beteg, egész hónapban vasárnaponként hazajártam. 28-án kinyílt az akác Csabán irtó aszály. Ültünk a F. előtt Lulu bácsiékkal. Május 18. Apa halála, 20. Pünkösdvasárnap temetése. "Azt beszélik piros Pünkösd...". Júniusban 25 éves találkozó Kispesten Székelynél. Kaptam 300 P építkezési jutalmat. 29-én Szudyéknál kugli, óriás felhőszakadás, 100 mm. Augusztusban Édesanya fenn volt nálunk. Petit hazahoztam Theningből a politikai helyzet miatt (Dolfuss meggyilkolása). Bécsig vonaton, onnan hajón jöttünk haza. Októberben Szikora Vili, Bezdán O, Hugonnay K, Fuchs J-vel. Pár napig otthon, Édesanyám beteg. Berci - Mike - Pisti Borosgyán, alsózás P. Józsi. Abesszin háború. Karácsonyi ünnepek közt haza mentem Csabára. Édesanya beteg, Pistivel malacot vettünk a vásárban, Újév is otthon.

1935. Egész évben Édesanyán aggódtunk, Húsvétkor lenn, ott voltak a kislányok is. Nyáron Peti Theningben volt.

1935. május Szikora Vili halála. Szeptember Becsey dr. Anya igen gyenge. Október 9. Balatonkenese.

1936. Édesanyánk halála május 11. Adika Húsvétkor beteg lett, június végéig Gyulán, akkor fel hozzánk, itt töltötte a nyarat, őszre meggyógyult. Augusztus végén voltunk Ausztriában (Salzkammergut, Thening).

1936. Sakkverseny az OTI-ban márciustól májusig. Áprilisban Hedi első megbetegedése. Húsvét otthon a kis lányokkal. Május 11. Édesanyám halála. Júniusban Petit hazahoztam az ácsi táborból. Júliusban Adika fenn volt nálunk, kinn Gödön is, Toldy Etel. Augusztusban a gyerekek Játék olimpiásza, Susi Tomó (Susits Tamás), Öcsi (Horváth Iván), stb. Napóra tervezés. 19. Gizellatelep. Szeptemberben Pisti Jurenák major, kinn voltunk Petivel. Októberben Mrs. Douglas kezdett járni szerda du. 5-6. Kezdtünk a Szeiffertbe járni, Fuchs J, Messik V, Vezáry Pali. Novemberben napóra szerkesztés. Vadászatok Sáregresen Z. Péter és V. Győzővel.

1937. Január 27-től február 18-ig Svájc - Németország tanulmányút. Apus március 7-én meghalt. Peti május 22-én konfirmáció, aznap vettem át az autót, óriási eső. Nyáron autóval Csabán, vadászni Szelén.

1937. január 25. elutazás Zürichbe (Konig - Hedri), nagy hó. 27-28. Zürich, 29. Bern, 30. Basel, 31. Freiburg, február 1. Stuttgart, Tübingen, 2. Heidelberg, 4-8. Berlin, 9. München. Március 7. Apus (Tóth Miklós) halála, temetése Gödön, enyhe meleg idő, nyílik az ibolya. Mrs. Douglas jön szerdánként, Observer olvasása. Áprilisban autó megrendelése Hessnél, Gödön kerítés kapu készíttetése. Május 22. Wanderert átvettem, Peti konfirmációja, óriás eső. Pünkösdkor Debrecen, Hortobágy egészségügyi kongresszus. Autóbuszon Csabára (Megugrattak Hortobágyon ...). Szeptember 17. együtt le Aka-Adival kocsin Csabára, várás Szentesen, dugót vittem P. Józsi b-nak. Októberben pompás vadászatok Tápiógyörgyén, hajdinában(?), stb. November 1. Göd, Wandi leállítása.

1938. Húsvétkor autón Csabán, a Nagytemplom tornyában, lábam megerőltetése. Komádiban is voltunk, Pisti ott gazdálkodik. Augusztusban Akát epekővel Bakay operálta, utána nálunk. Gödön. Szeptember 28-án szakértői szemle Keszthely mellett, autóval mentem le (P.Z.). 30-án Adika érkezett Gradóból, vártam a Kelenföldi pályaudvaron. Októberben vadászatok Györgyén, 15 kakas. Komáromi tárgyalások. November 2-án Bécsi Döntés, Imrédy rádiószózata: Léva, Ipolyság, Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár, Munkács. 10-én bevonulás Kassára, Puli. Otthoni Karácsony?

1939. Betegen kezdtem az évet, influenza, foghúzások. Január 6-án Munkács elleni cseh támadás. Március 15-én bevonulás Kárpátaljára, fagyos idő. Pistiék Sámsonba költöztek. Áprilisban Wien, ... kórház, kiküldetés több kollégával. Húsvétkor autón Csabán. Majdnem egész májusban feküdtem a lábammal. Egy vasárnap a lányok a filléres gyorssal feljöttek meglátogatni. Voltunk egy vasárnap Léván autóval. Júniusban 30 éves találkozó Csabán, autón Sámson, onnan Csaba Lalával. Júliusban voltunk Rozsnyón szombat-vasárnap. Autótúra a Felvidéken, beszámoló az alábbi levélben:

Édes Testvéreim!
Pityoska kedves kártyájából értesültem arról, hogy holnap ők is bejönnek, és így együtt talál Benneteket a levelem, amiben be akarok számolni az utóbbi 2 hét alatt velünk történtekről, ha már - sajnos - valóságban nem lehetünk mi is Köztetek, pedig de pompás befejezése lenne a rövid szabadságnak! Hiába, a 8 napig tartó autóvezetés már kissé kifárasztott, és nagy szükségem volt itthon erre a néhány pihenő napra. Szeptember elején azonban mindenesetre le szeretnénk mi is menni pár napra, talán akkor Aka is jobban rá fog érni, hogy együtt lehessünk.

Hát az utunk röviden így folyt le: Szombaton, 15-én reggel elindultunk, Rozsnyón ebédeltünk, utána megnéztük a krasznahorkai várat, felkapaszkodtunk a hegytetőn lévő "szlovák" határra, azután jött az Andrássy mauzóleum, és estére a szádelői völgyben levő turistamenházhoz értünk (a völgy gyönyörű, a szállás pocsék volt, de azért aludni lehetett).

16-án délelőtt a völgyet élveztük, lepkét fogtunk, Peti még strandolt is, aztán elindultunk, Sepsiben megebédeltünk, és délután megnéztük Jászót (igen szép régi apátság és kolostor), ozsonnára pokoli hőségben Kassára értünk. Nagy nehezen kaptunk megfizethető szállást az egyik szállóban, én le is ültem a kávéház teraszán, és néztem a vasárnap délutáni korzót, a többiek elmentek sétálni.

Másnap reggel megnéztük a Dómot, és sétáltunk a városban, ebédelni felmentünk a Bankóra (egy igen kedves kirándulóhely a város fölött a Csermely-völgyben, Pistike biztosan emlékszik rá). Azután megint lejöttünk a városba, és míg az asszonyok pihentek, mi Petivel megfürödtünk a pompás strandfürdőn, olyan tiszta kék vízben, hogy a fenekéig lelátni (ezt már a csehek csinálták), utána felfrissülve elutaztunk Kassáról, és a radványi kastélyt érintve, és rá egy pillantást vetve, estére Sátoraljaújhelybe futottunk be.

Egy ronda - a városban egyetlen - szállóban szálltunk meg, és reggel igen könnyű szívvel hagytuk ott, 1/2 10-re már Ungvárra is értünk. Itt megnéztük a régi Bercsényi várat, biztosítottunk estére szobát a régi városházán létesített turista-otthonban, és továbbmenve a festői Ung völgyben, ebédidőre fenn voltunk az Uzsoki szorosban levő turistaháznál. Itt nagy örömünkre Jancsival találkoztunk, aki ugyanakkor volt fenn a katonáival, de már készült is hazafelé (mondja, hogy Rozika és a kis Gábor is jól vannak), mi jól megebédeltünk, és utána leheveredtünk a lengyel határjelző köveknél, és gyönyörködtünk a kilátásban, amely úgy Magyar-, mint Lengyelország felé igen szép. Kis ruszin gyerekek szavaltak és énekelték magyarul a Himnuszt, nagy barátkozás folyt a lengyel határőrökkel, szóval jól telt az idő. Minthogy nemsokára felhősödni kezdett, mi is elindultunk. Kaptunk útközben egy jó kis futózáport, megmostuk a kocsit az Ungban, és vacsorára visszaértünk Ungvárra. Megnéztük futólag a csehek által emelt monumentális középületeket (kormányzóság, stb.), és jól megvacsorázva lefeküdtünk.

Igen jól aludtunk a turista-otthonban, és reggel (19-én) elhagyva Ungvárt, délelőtt átszaladtunk Munkácsra, délre Alsóvereckén megebédeltünk (rántottát, mert egyéb nem volt), a délutánt a Vereckei hágón töltöttük, megint a határon, és estére Valócra értünk. Ez egy szép fekvésű, de förtelmesen piszkos kis rutén falu a Munkács-Bereznai vonalon, itt a Hangya úgynevezett "turistaházában" kaptunk egy szobát 4 ággyal és egy akkora mosdótállal, hogy még galuska kavaráshoz sem lett volna elég.

Azért megvackoltunk kaszárnyai módra, reggel szájból megmosakodtunk, és nekivágtunk az út legnehezebb részének, a hegyeken át le Husztra. A vidék gyönyörű, csupa fenyves, egy csomó igazi faházas, fatemplomos ruszin falun mentünk át, délelőtt Ökörmező után megfürödtünk a Nagyágban, és ebédre Husztra értünk. Utána sík vidéken, de pompás műúton most már a Tisza völgyében mentünk tovább, és este szerencsésen befutottunk Rahóra. Itt hosszas keresés után (a falu zsúfolásig tömve van pestiekkel) a falun kívül egy sváb asszonynál kaptunk 2 szobát, elég tiszta ágyneművel, szénaillatú szalmazsákon, és tűrhetően aludtunk (csak a bolha volt a kelleténél több).

Reggel, 21-én a gyönyörű fenyves és vadregényes Tiszavölgyén feljutottunk a Tatár szorosba, és felmentünk megint a határsorompóhoz. Ez már ismerős vidék volt előttem, tele régi háborús emlékekkel, és sokat gondoltam a sok derék 101-esre, akik itt alusszák örök álmukat. Gyönyörű katonatemetők vannak a környéken, sorba ültetett fenyők között fehér betonkeresztekkel, mikor a nap besütött a lombok között, egész olyan volt, mint egy templom. A sírok tele virággal, minden kiránduló és turista tesz rájuk pár szálat, és egy kis fiú gyertyákat is árul. Megható látvány volt. Az állásokba már nem mertünk elmenni, mert megint fenyegetett az eső, így még egy pillantást vetettünk a kinti 2000 m-en felüli havasokra (Pietrosz és Hoverla), és visszamentünk Körösmezőre, a vasúti étteremben jól ebédeltünk, és utána felmentünk a Fekete Tisza forrásvidékéhez. Az autóval az apsincai völgyzárógátig lehet menni, isteni hely, valóságos alpesi tengerszem, mi Anyussal itt maradtunk az erdészháznál, Margitka és Peti pedig felmentek a még 7 km-nyire fekvő forráshoz, este 7 óra lett, mire visszajöttek. Ez volt talán az utunk legszebb pontja, felér a legszebb ausztriai vidékkel.

Alvásra megint visszamentünk Rahóra, reggel (22-én) aztán hazafelé indultunk. Megnéztük délelőtt a szlatinai sóbányát, egy pillantást vetettünk a túlsó parton fekvő Máramarosszigetre, és ebédre - irtózatos melegben - Beregszászra értünk. Itt ebéd, utána kezdetleges strandfürdés, és egész délután most már a poros Nyírségen át fuldokolva a portól és a hőségtől Debrecenbe értünk.

Alvás Bika (jó borsos áron), vasárnap délelőtt megnéztük a szenzációs Déry múzeumot, Nagyerdőt, egyetemi épületeket, és a Hortobágy felé vettük az utunkat. Némi kis délibábot láttunk, de állatot keveset, ezek épp akkor nem tartózkodtak az út mentén, különben szörnyű száraz, kiégve a legelő, ebédre aztán Egerben a Koronában ültünk asztalhoz. Az ebéd igen jó volt, a bor különösen, aztán Petinek megmutattuk a várat, Gárdonyi sírját, a Székesegyházat és Lyceumot, és ozsonna tájban végleg hazafelé indultunk, pont 8 órára megállás nélkül a gödi udvaron szálltunk ki a kocsiból.

Nagyon szép volt, de elég is volt. Megtettünk összesen 1700 km-t, minden különösebb baj nélkül, még gumit sem kellett cserélni, és egyszer sem akadtunk el, úgy mint a múltkor Orosháza előtt. Sajnos az utasok már nem viselték ilyen jól az utat, Peti szegény majdnem egész úton kínlódott egy betömött fogával, volt úgy, hogy egész éjjelt átvirrasztott, és így nem mindent tudott úgy élvezni, ahogy szerettük volna. Hazajövet alig kaptunk fogorvost, mindenki nyaral, de most már mégis sikerült kezelésbe venni, kifúrták a tömést, és erre rögtön megszűnt a fájás. Most minden második nap bejár kezelésre, nem tudjuk ez meddig tart, és így azt sem írhatom most meg, mikor mehet le Hozzátok, mert egy ilyen gyökérkezelés néha hosszú ideig eltart. Talán a jövő hét második felében azért mégis lemehet, azt előre meg fogja írni, addig is nagyon köszönöm én is az ő nevében szíves hívástokat. Azután még itt van az Erzsike feljövetele is, ma írt Erzsébet, hogy készíti össze a ruháit, és bármikor jöhet, így most ettől is függ a Peti terve, mert azt szeretnénk, ha a gyerekek együtt lehetnének. Így az is lehet, hogy előbb felhozom Erzsikét, és utána fog Peti lemenni.

Sajnos hétfőtől kezdve már nem mozgok olyan könnyen, mert kezdődik a hivatalbajárás. Ha ilyen marad az idő, mint most, hűvös és szeles, talán nem is lesz terhes a bejárás. A szabadság mindenesetre nagyon gyorsan elrepült, sok dolog van, amihez hozzá sem foghattam, pedig a szabadságidőre tartogattam. Így is meg lehetek azért elégedve, ha a Te rabszolga sorsodra gondolok, édes Adikám! Még most sem enyhült a helyzet Nálatok? Nagyon örülünk mi is annak a kilátásnak, hogy még a nyáron kaphatsz pár napi szabadságot, és akkor feljöhettek hozzánk. Margitka fülig benne van a barackbefőzésben, de azért talán ő is ír pár sort a levélhez. Ez a ronda szél minden barackot félig éretlenül lefúj, és nem győzik olyan gyorsan befőzni, ahogy lehull. Tegnap már Pestről is kihoztunk az összes üres üveget, hogy legyen mibe tenni. Mennyi bólét csinálhatnál most Adikám, bár itt lehetnél! Remélem a múltkori rosszulléted csak múló volt? Nagyon kíváncsi vagyok a komádi cséplés eredményeire, Maca néni írta, milyen rengeteg kereszt volt, adjon Isten jobb időt a cséplésre, mint a tavalyi volt. Most azonban már teljesen kimerültem, évek óta nem írtam ilyen hosszú levelet, írjatok Ti is hasonlót. Jó mulatást a vasárnapi együttléthez, és számtalanszor csókolva Mindnyájatokat, maradok nagyon szerető testvéretek, Sándor - Alsógöd. 1939.júl.28.

Kedveseink, a barack és ribizli hullámok alól küldök most csak egy rövid csókot. Petinek még most sincs rendben a foga, bizony jobb lett volna az út enélkül, de így is sok szépet láttunk, de hazajönni se volt rossz! A Dunában ha 5-ször fürödtem, hát sok! Nagyon elaprózódik ez a nyár. Peti örömmel készül, azt hiszem 18-án, megint táborba kell vonulnia (H.Ö.K). Mindeteket sokszor csókol, Margit.
Kezüket csókolja, Peti.

Szeptemberben telekkeresés Á.B-vel, Deres u-i telek megvétele. Kitört a háború, Ungvár-Malomrét, menekülő lengyelek. Októberben vadászatok Györgyén. Novemberben Pfeiffer Jancsi bácsi temetése Kaposvárott. 15-én bevonultam a Törekvés laktanyába, Székely L, Vladár, Debreczeny M. Decemberben menetgyakorlat Érsekújvár, Galánta, Bis, stb, kb. 21-ig. Karácsony előtt leszereltem. Karácsonykor kinn voltunk Gödön, Mariskáék és Pistiék is fenn voltak. Szilveszterkor a Gellértben, Balogh Miskáék, Jenőék, Szőke L. bácsi, Pistike elázott.

1940. Megint kezdtem fotografálni. Március 19-én még állt a jég a Dunán. Narvik, Trondheim norvég hadjárat. Április 2-6. Tátrafüred, Lomnici csúcs, felvételek Zeiss Ikon, még hó volt a Tátrában. Májusban olaszországi tanulmányút, Zeiss Ikon. Róma, Nápoly, Genova, Milano, Sondalo sanatorium, Bologna, Forli, Velence. Júniusban Franciaország elfoglalása. Magdolna kórház megnyitása, Serédi prímás szentelte fel a kápolnát. Augusztus 31. (helyesen 30. - AGy) Erdély északi fele visszatérése. Októberben Sztambulba kezdtünk járni. Vadászatok Jászapátiban Tóth Geyza, Thamm Pista. November 26-án kocsin Lalával Sámsonba, onnan Pistiékkel Csabára, óriás esők. Felhoztam az öreg Kutront, annak javítása. December 6-án Wandi eltevése télire, elvesztettem a szaglásomat.

Ádám bácsi kié vagy?

Ádám bácsi

1941. Márciusban hosszú betegeskedés, viszérgyulladással. Ábrázoló geometria tanulás Petivel. Áprilisban dr. Elischer, meggyógyult a lábam. Szerbiai és görög hadjárat. Májusban Fenyvesvölgy, Máramarossziget, Nagybánya hivatalos utak. Júniusban kitört az orosz háború. Peti érettségizett, utána cserkésztábor az Ipolynál, ott voltunk kocsin Kl.ékkal. 18-án Felsőgalla, Gr. Bélával autón. Augusztusban katona voltam, autó sorozás(?) Tenyészállatvásár ... (Sárik Lajos). Szeptemberben Pistiék beköltözése Sámsonból Csabára. 25-én leszereltem, fedett uszoda P-vel. Október 8-18. között Pistiékkel Kolozsvár, Borszék, Marosvásárhely, Várad, utána Csaba, fényképezés Alberttel, alsózás Ádám bácsival. Novemberben tárgyalás Török Józsival, visszafizette a kölcsönt, öröklakás keresés, Holdvilág utca megvétele. A Karácsonyt otthon töltöttük Csabán, Petivel ábrázoló tanulás, Pisti Ádám bácsival tartlizik, fényképezés az új Leicával, erős hideg, havas idő, új Bocskai bunda. Pisti: "De könnyű annak a technikusnak, akinek az apja nem ért az ábrázoló geometriához". Rabusozás, alsózás.

1942. Januárban jégcirkusz a Városligeti tavon, visszatért a szaglásom. Otthon voltam disznótoron, nagy hideg. Pistiék az ebédlőben laktak, beteg volt. Májusban szobránc, lórum (Vay Z, Horv.P, ..... stb) és fényképezés. Júniusban színes fotografálás a Leicával. Pünkösdkor otthon Csabán, íriszek és bazsarózsák, Pisti a margaréták között a fekvőszékben, virágzó máktábla Bercivel. Július 2-án Pisti kiment Póstelekre a Széchenyi uradalomba. Fényképezés a Ligetben, Nagytemplom, gólyafészek, stb. Augusztusban szerdák kis fészek, Zlinszky Z. ...., Lóri, stb. Szeptember 7-én az oroszok bombázták a kivilágított Pestet. 8-án otthon Csabán, strand, Marciháza, vetítés, P. lerántotta. Vadászatok Nagykátán egész ősszel.

1943. Szobránc, virágzó almafák. Május 19-20-án otthon Csabán és Pósteleken, gyönyörű zöld vetések, temető Békésen. Júniusban G.Bélával és L.Péterrel autón Nagyvárad (Kékmacska, ..... cukr.) Kolozsvár, Marosvásárhely (Elekes, ....) Sz.keresztúr, Zsibó, stb. A DKW Szajolnál bedöglött, vonattal haza. Július 5-26. között Petivel Csabán és Pósteleken nyaraltunk, Erzsike is ott volt. Anyus Margitkával Borszéken volt, később Peti is csatlakozott hozzájuk. Sok színes felvételt csináltunk a Leicával. 26-án Olaszország kilépett a háborúból. Októberben nagykátai vadászatok. Karácsonykor Pistiék és Mariska - Hedi fenn voltak nálunk.

1944. Március 3-án utolsó vacsora nálunk a gödi társaságnak, képvetítés, Z.Lali b, Vince berúgtak. Pisti vill. balesete a Keletinél, egyébként Dorogon katona. 19-én a németek bejöttek. Április 3-án és 13-án Budapest súlyos bombázását megkezdték az angolok. Kőszeg V.Lacival és Sz.Kálmánnal. A hó végén kiköltöztünk lakni Gödre. Májusban Adika feljött hozzánk pár hétre, Pünkösdkor együtt haza autón. Póstelek kocsival, igen hideg volt, fűteni kellett. Kocsival Békésre a temetőbe a Körös gátján (József). Utolsó utunk. Júliusban Hegyfalu, Kőszeg autón. 5-én leállítottam a Wandit véglegesen. Nyáron át (június 15 - szeptember 15) Peti bejárt a MFTR-hez dolgozni. Augusztus 20-a táján otthon Csabán, 21-én Csabáról Szegeden át haza. Utoljára láttam Albertet, séta ..... Adi Gyulán van. 23-25. beteg vagyok, idült bélhurut. Szeptember 15-én bejöttünk Gödről, mert a közlekedés teljesen lehetetlen. 23-án Pisti Csath Bandival felérkezett. Október 5-6. lementem Mezőtúrig a lányokért. 6-án Mezőtúrt, Csabát az oroszok elérték. 15-én Gödön, gyalog be, nyilasok uralma kezdődött. November 2-án felrobbant a Margithíd, 4-én Anyus és Kornél bácsi bejöttek Gödről. Fűtetlen hivatal, sütkérezés a Kerepesi temetőben, vasárnaponként séták Pistivel a budai hegyekben. Állandó ágyúzás. December 9-én Petit elvitték Breslauba, kikísértük. 15-e körül P.Lenke néni temetése, gránátok zuhogtak. 20-án fogvérzés Csengery u. 24-én kezdődik az ostrom.

1944-45. Lásd "Buda ostromának és a mi pusztulásunknak históriája" c. írását!

Dalok:

Lent a faluvégén (1901)
Adj egy édes csókot drága kis baba (1905)
Bob herceg (1905)
Varázskeringő (1905)
János vitéz (1905)
Gyere velem akáclombos falumba (1906)
Fésű kicsi fésű (1907)
Az orfeum tanyám (1907)
....
Tele van a város akácfavirággal (1907)
Fekete kökénynek fehér a magja (1908)
Fáradt vagyok unatkozom (1908)
Én és a holdvilág (1908)
Dunász v. cigánybáró (1909)
Sorrentoi emlék (1909)
Rácsos kapu, rácsos ablak (1909)
Nem tudjuk azt csak mi ketten (1909)
Ujjé a ligetbe (1910)
Hulló falevél (1910)
Kimegyek a temetőbe (1910)
Mit susog a fehér akác (1911)
Üres a fészek, elszállott belőle (1911)
Mondja édes Br... (1912)
Képeddel alszom el (1912)
Te adtad nekem az első (1912)
Fehér voltam mint a hópehely (1912)
Ezüsttükrös kávéházban (1913)
Kerek a zsemle? (1913)
Váci utcán (1913)
Öreg cigány magának (1913)
Húzza el csak kivilágos virradatig (1914)
Mondják meg a legkisebbik (1914)
Néha-néha visszajönnek (1914)
Mikor az est mesélni kezd (1915)
Hideg szél fúj édesanyám (1915)
János b. nagy fejképi? (1915)
Vasárnap várom a bakámat
A nő szívét ki ismeri (1916)
Kis Petr... (1916)
Fein, fein schmeckt uns der W. (1918)
Hogyha látok akácfavirágot (1918)
Csillagvilágos éjszaka (1918)
Gyere te min... (1919)

Repülj, hétpettyes katicabogár (1921.XII.)
Várj madár, várj (1922)
Édesanyám, köszönöm (1913.IV)
Beírták a nevemet a nagykönyvbe (1913)
Hármat füttyentett az aradi r. (1914.IV)
Zöldablakos kicsi ház (1931/32 nyár)
Miért van, hogy a nyíló virág (1912.VIII)
Valamikor én is tudtam (913.V)
Egy ablaknál állj meg cigány (1917.III)
Ez az én szeretőm, ez a kicsi kanna (908.IV)
Valakinek ministrálnak (908.tavasz)
Azt mondja a kapitány a bakának (1903)
Zsindelyezik a kaszárnyát (1903)

Tovaszálló fiókák (1912)
A kanyargó Tisza partján
Fehér galamb száll a levegőbe (1912)
Elmegyek a kapud előtt nem merek bemenni (904)
Elmegyek a templom mellett (906)
Felkötöm a réz sarkantyúm, már én innen elmegyek (1912/13)
Fehér voltam, mint a hópehely
Bohém vagyok, egy rém bohém

Előveszem a keblemből, ott, ahol majd senki
nincsen, aki lássa,
Rácsókolom a lelkemet egy halvány rózsaszálra (1916)

Holdvilágos az éjszaka (1915.II-III)
Megállj, megállj, n. Lukács? (1915)
Tágas tavaszán? egy (1915.II)
Pali, Pali, Palikám (909)
Hastánc (1909.IX)
Táncolj csak szépen (1907.II-III)
.....

Nevek:

Á.B. - Árkay Berci?
Anya - id. Pfeiffer Istvánné Asztalos Hedvig (1864-1936)
Anyus - Tóth Miklósné Scholtz Gabriella (1876-1964)
Apa - id. Pfeiffer István (1859-1934), lásd AP. J.34/49.
AP. - Dr. Asztalos Péter: A békési és csabai Asztalos-Pfeiffer család emlékei, 1993. november
Apus - dr. Tóth Miklós (1870-1937)
autó, Wandi - Asztalos Sándor Wanderer típusú autója (AF-072)
Bíró fiúk - Lásd AP. 72. oldal és J.27.
Bleriot - A helyes dátum 1909.10.18. a Révay Nagy Lexikona szerint, lásd AP. 52. oldal
Böbi - A 3 Ádám lány egyike
Dezső keresztapa - Szánthó Dezső (- 1910), lásd AP. 37. és 46. oldal és J.28/33.
Döröcske - Lásd AP. 47. oldal
Elek - Bácsi Elek, idős korukban néha sakkoztak, lásd AP. 53. oldal
Erzsébet - Pfeiffer Miklósné Pálmai Erzsébet ( -1976), lásd AP. J.26.
Erzsike - Mihály Sándorné Pfeiffer Erzsébet (1929-1996)
Gizellatelep - Szanatórium, Visegrád, lásd AP. 61. oldal
Görz - Gorizia
Govrikék - Lásd AP. J.14.
Györgye - Tápiógyörgye
Haan Albert - Lásd AP. 60. oldal
Halálozási dátumok - 1-2 napos eltérések
Hedi, Adika - Pfeiffer Hedvig (1902-1978)
Horthy Csabán - Lásd AP. 57. oldal
H.Ö.K. - Hárshegyi, majd Honvéd Őrsvezetők Köre
Huzella bolt - Lásd AP. 44. oldal és J.31/41.
Jenőék - Kring Jenő és Ittzés Etelka, lásd AP. 47. oldal
Juliska néni - Sass Jánosné, Pfeiffer Julianna ( - 1909), lásd AP. 52. oldal és J.26.
Kereszt, Ómama - Wargha Mária (1853-1932), lásd AP. 37. oldal
Klári - ifj. Pfeiffer Istvánné Lukács Klára, lásd AP. 60. oldal
Kornél bácsi - dr. Scholtz Kornél (1871-1962)
Kukuli - A 3 Ádám lány egyike
Kutron - Oszlopos óra, lásd AP. 41. oldal és J.11.
Luther Otthon - Szentkirályi utca, Üllői út sarok
Maca néni - dr. Szőke Gyuláné Tóth Mariska (1878-1954)
Marciháza - Nagyszalontától északra a határ romániai oldalán, lásd a mellékelt autóatlasz másolatán Asztalos Sándor sajátkezű "Mháza" jelzését
Margitka, Anyi - Asztalos Sándorné Tóth Margit (1902-1990)
Mariska, Aka - Pfeiffer Mária (1889-1971)
Miklós, Mika - dr. Pfeiffer Miklós (1895-1931)
motoros vasút - Lásd AP. 48. és 68. oldal
Nagyapa - Scholtz Gusztáv (1842-1925)
Nagyapa íróasztala - ifj. Asztalos István (1826-1883) íróasztala
Nagymama - ifj. Asztalos Istvánné Wargha Eszter (1838-1925)
Nyíres - Lásd AP. 41. oldal
Oszi - dr. Scholtz Oszkár (1879-1945)
Otthon - Békéscsaba, Haan u. 10.
Öreg - Pfitzner Rudi, lásd AP 53. oldal
Peti - Dr. Asztalos Péter (1923-1997)
Pfeiffer Jancsi b. - (1862-1939), lásd AP. 41. oldal
Pipi - A 3 Ádám lány egyike
Pisti, Pityoska, Ripike    - ifj. Pfeiffer István (1898-1948), lásd AP. 73. oldal
Sámson - Békéssámson (ifj. Pfeiffer Istvánék), lásd AP. 62. oldal
Sass Jancsi bácsi - Lásd AP. 41. oldal és J.32/46.
Szeiffert - Szeiffert-kávéház Budapest, Margit körút 5/a
Szele - Tápiószele (ma itt van a Ganz Villamossági egyik gyártelepe)
Szenttornya - Orosháza, Pusztaszenttornya - Szánthóék birtoka, lásd AP. 41. oldal és J.28/33.
Tanya - Békés-földvár (ma Murony) vasútállomása közelében, attól Mezőberény felé, a Békéscsaba - Mezőberény közötti vasúti fővonaltól kb. 300 m-re feküdt, Soványhát nevű dűlőben, lásd AP. 43. old. és J.29/35.
Vid. Kálmán - Vidovszky Kálmán
Zsigáék - ifj. Ittzés Zsigmond és Kring Irma, lásd AP. 47. oldal
Zsilinszky Endre - Lásd AP. J.29/34. és J.32/47.
Zvarinyi Lajos - Zeriványi Lajos (1864-1951) festett és tanított

Autóatlasz: Békés megye

Asztalos Sándor feljegyzése az autóatlasz szélén:
- Csaba - Sámson (Apácán át) = 54 km (ebből 7 km földút)
- Orosháza - Komlósi úton a 4. km után nyárfás tanya mellett jobbra

Békés megye